ธกส. แจงเหตุไม่อนุมัติเงินกู้ชะลอขายข้าว ให้ สหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์

ธ.ก.ส. แจงเหตุไม่ปล่อยกู้ โครงการชะลอขายข้าว ปีผลิต 64/65 ให้ สหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ เพราะยังมีข้อท้วงติงเรื่องระบบบัญชี ชี้หากปรับปรุงระบบลงบัญชีได้ตามเกณฑ์ ก็พร้อมสนับสนุนเงินทุน

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการและโฆษกธนาคาร ทำการแทนผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชี้แจงสาเหตุ ไม่อนุมัติเงินกู้โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เนื่องจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลศักยภาพสหกรณ์ได้เข้ามาตรวจสอบระบบการทำบัญชี และมีข้อท้วงติงให้สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบการลงบัญชี การกันสำรองที่เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น มีระบบธรรมภิบาลการบริหารจัดการที่ดี มีความถูกต้องด้านการจัดทำบัญชี เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก ซึ่งหากสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามเงื่อนไข ธ.ก.ส.พร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินทุน

พร้อมย้ำ ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนให้สถาบันของเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการสร้างเสถียรภาพด้านราคามิให้ตกต่ำ ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก การรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาบริหารจัดการ รวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ จะได้กลับคืนสู่เกษตรกรสมาชิก

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

ธ.ก.ส. แจงเหตุไม่ปล่อยกู้ โครงการชะลอขายข้าว ปีผลิต 64/65 ให้ สหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ เพราะยังมีข้อท้วงติงเรื่องระบบบัญชี ชี้หากปรับปรุงระบบลงบัญชีได้ตามเกณฑ์ ก็พร้อมสนับสนุนเงินทุน นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการและโฆษกธนาคาร ทำการแทนผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชี้แจงสาเหตุ ไม่อนุมัติเงินกู้โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เนื่องจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลศักยภาพสหกรณ์ได้เข้ามาตรวจสอบระบบการทำบัญชี และมีข้อท้วงติงให้สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบการลงบัญชี การกันสำรองที่เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น มีระบบธรรมภิบาลการบริหารจัดการที่ดี มีความถูกต้องด้านการจัดทำบัญชี เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก ซึ่งหากสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามเงื่อนไข ธ.ก.ส.พร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินทุน พร้อมย้ำ ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนให้สถาบันของเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการสร้างเสถียรภาพด้านราคามิให้ตกต่ำ…