เลขา ก.ล.ต. 10 ประเทศอาเซียน ถกแผนปั้นตลาดทุนยั่งยืน “รื่นวดี” ชงหารือพัฒนาการสินทรัพย์ดิจิทัล

 

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 36

ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของ ACMF ภายใต้แผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี นำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน เอื้อให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและช่วยฟื้นฟูจากผลกระทบของ covid-19 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

 

โดยในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Taxonomy) ฉบับที่ 1 โดยคณะทำงาน ASEAN Taxonomy Board ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคการเงินต่างๆ รวมถึงผู้แทนจาก ACMF ด้วย

และได้เผยแพร่ ASEAN Taxonomy ฉบับดังกล่าว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และจะรวบรวมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนอาเซียนมาใช้เป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการพัฒนา ASEAN Taxonomy ในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบต่อแนวทางการดำเนินงานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน ผ่านการจัดทำมาตรฐานตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนอาเซียน (ASEAN sustainability-linked bond) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 และการพัฒนาแนวทางการจัดทำมาตรฐานกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ASEAN sustainable and responsible fund standard : SRFS)

ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะทำงาน ASEAN Collective Investment Schemes ที่มี ก.ล.ต ไทยเป็นประธาน และคณะทำงาน Sustainable Finance Working Group โดยคาดว่ามาตรฐาน SRFS จะแล้วเสร็จภายในปี 2565 เช่นกัน

ในด้านการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลของตลาดทุนอาเซียน ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนา ACMF website เพิ่มเติม ได้แก่ การจัดทำศูนย์ความรู้ครบวงจรในเรื่องการเงินที่ยั่งยืน (knowledge hub) และการจัดทำแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Collective Investment Schemes) เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การเสนอขายกองทุนข้ามพรมแดน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความสำเร็จการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน รวมทั้งรับทราบกำหนดการในการประกาศผล ASEAN Corporate Governance Awarding Ceremony ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565 นี้ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในระยะต่อไป

การประชุมครั้งนี้ ก.ล.ต. ไทยได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นสำคัญและพัฒนาการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอาเซียน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและจะเริ่มดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งสมาชิกยังได้แสดงความขอบคุณต่อ ADB ที่ได้ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนเพื่อความยั่งยืน

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

  วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 36 ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของ ACMF ภายใต้แผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี นำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน เอื้อให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและช่วยฟื้นฟูจากผลกระทบของ covid-19 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565   โดยในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Taxonomy) ฉบับที่ 1 โดยคณะทำงาน ASEAN Taxonomy Board ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคการเงินต่างๆ รวมถึงผู้แทนจาก ACMF ด้วย และได้เผยแพร่ ASEAN Taxonomy ฉบับดังกล่าว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564…